Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 23 kwietnia 2018 roku

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

 

Dehumanizujące i antyrozwojowe właściwości organizacji
- przykład instytucji totalnej

 

Zjawiskiem znanym jest oddziaływanie pracy i procesów  zachodzących w organizacji na osobowość  człowieka. Socjalizujące oddziaływanie organizacji może tę osobowość intensywnie rozwijać lub być dla niej destrukcyjną i antyrozwojową. Siła i kierunki tego oddziaływania, zależą zarówno od  charakteru wykonywanych czynności, jak i psychospołecznych procesów „wytwarzanych” poprzez organizację. Socjalizująco ekspansywnymi, wyraźnie zmieniającymi zachowanie i osobowość człowieka organizacjami są „instytucje totalne”. Termin ten wprowadzony został przez Ervinga Goffmana i jest on używany do analizy organizacji, w których całe zbiorowości ludzkie funkcjonują w skrajnie zbiurokratyzowanych warunkach.

Obok biurokratycznego traktowania człowieka  - współczesna teoria zarządzania -dostrzega inne właściwości organizacji, które mają związek przyczynowo - skutkowy z dehumanizacją funkcjonującego w niej człowieka. Biurokracja i biurokratyzm są jedynie symptomami organizacyjnych konstrukcji „produkujących” i indukujących społecznie negatywne zachowania człowieka.

W świetle  identyfikowanych związków, zachodzących pomiędzy elementami organizacji a rozwojem osobowości człowieka przekładających się na jego zachowania - pojawiają się pytania, w szczególności o:

- zasadność kazuistycznej regulacji prawnej (w jakich przypadkach taka regulacja jest uzasadniona funkcjonalnością i  efektywnością organizacji),

- dostosowanie  budowy struktury (zwłaszcza zróżnicowania jej hierarchiczności i stopnia formalizacji) do celów i zadań organizacji,

- uzasadnienia funkcjonalnego budowania wysmukłych struktur w organizacjach,

- stosowania takich kryteriów nagradzania i awansowania ludzi w organizacji oraz szkolenia, które przyczyniają się do ich aktywności społeczno – zawodowej,

- metody i kryteria  kontroli i oceny uczestników organizacji sprzyjających humanizacji i rozwojowi ludzi związanych z organizacją,

- taki sposób i stopień formalizacji organizacji, który nie zawiera niezamierzonych sprawnościowych oraz psychospołecznych następstw ujemnych i nie dehumanizuje człowieka.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

  Dr Józef Rejman

 

Miejsce seminarium:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/

 

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 12 kwietnia 2018 roku

 Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00
do udziału w seminarium naukowym.

 Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

 

Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie – koncepcja pomiaru.

 

 Kreatywność w literaturze jest postrzegana jako najważniejsza cecha kapitału ludzkiego, wpływająca na wdrożenie innowacji i działania przedsiębiorcy. Jako pojęcie wieloznaczne kreatywność jest uznawana za synonim twórczości. Stała się również słowem kluczem w dzisiejszej rzeczywistości, używanym powszechnie, często intuicyjnie nie zaś jako coś wyjątkowego, specyficznego czy odrębnego.

Przejawem postawy kreatywnej jest kapitał kreatywny. Kapitał kreatywny wywodzi się
z koncepcji klasy kreatywnej, która powstała na gruncie gospodarki amerykańskiej w wyniku promowania znaczenia kreatywności w rozwoju. W przywołanej koncepcji wyróżniono „klasę” rozumianą jako osoby wyznaczone z perspektywy zawodowej wykorzystujące kreatywność. Jej rozwojowi sprzyjają ujęte w modelu „3T” – talent, technologia i tolerancja.

W literaturze oprócz pozytywnego odbioru tej teorii znajdują się głosy krytyczne, obejmując również indeksy wykorzystywane do pomiaru klasy kreatywnej. Pomiar kreatywności czy klasy kreatywnej nie jest łatwy. Wynika to nie tylko
z niematerialnego charakteru kreatywności, ale i braku jedności terminologicznej.

W pedagogice twórczości, kreatywność odnoszona jest do cech osobowościowych człowieka, zaś próbę integracji różnych ujęć teoretycznych stanowi czteroaspektowy model interpretacji twórczości. Model ten określany jako „4P” poddano modyfikacji, czego efektem jest wskaźnik kapitału kreatywnego.

Celem wystąpienia jest prezentacja złożeń pomiaru kapitału kreatywnego i wstępnych wyników badań
zrealizowanych wśród przedsiębiorstw na Podkarpaciu. Analiza dokonana w układzie rodzajowym działalności gospodarczej potwierdziła, że kapitał kreatywny występuje we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, co stanowi potwierdzenie egalitarnej teorii twórczości.

 

     Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

 Dr Katarzyna Szara

 

Miejsce seminarium:

Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania
– pawilon A, IV piętro, sala 402, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowiecka 27

 

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 15 lutego 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w seminarium naukowym
które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku o godzinie 18:00

 Seminarium poświęcone będzie tematowi:

Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym

 

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jest tematem podejmowanym chętnie, zarówno od strony teoretycznej,
jak i praktycznej. O ile w codziennej narracji przeważają głosy dotyczące podejmowania działań czy stosowania rozwiązań ułatwiających konkretnej osobie pogodzenie tych dwóch sfer funkcjonowania, o tyle w literaturze przedmiotu coraz częściej podkreśla się wymiar instytucjonalny tzw. work-life balance (WLB). Tematyka powiązań między instytucjami w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego pojawia się zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku publikacji zagranicznych dominuje jednostkowe podejście do tej problematyki lub ograniczenie analizy do perspektywy: przedsiębiorstwo-pracownik. Ujęcie takie w pewnych sytuacjach jest pożądane, jednak nie pozwala na dostrzeżenie pojawiających się problemów natury organizacyjnej, czy wręcz systemowej. Okoliczności życia zawodowego
i rodzinnego nie podlegają decyzji jednej osoby. Zarówno pracownik, jak i pracodawca funkcjonują w ramach konkretnego systemu, na który składają się między innymi obowiązujące prawo, specyfika rynku, istniejąca infrastruktura techniczna
i społeczna. System ten może być analizowany na wielu płaszczyznach, m.in.: osobowej, legislacyjnej, infrastrukturalnej czy instytucjonalnej. Od jakości powiązań między poszczególnymi elementami systemu zależeć może kształt dostępnych rozwiązań w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a w konsekwencji dobrostan poszczególnych osób funkcjonujących w ramach tego systemu.

Przedmiotowa dyskusja powinna dotyczyć optymalnego kształtu współpracy między różnymi instytucjami, wynikiem której będą dostępne ułatwienia na rzecz pogodzenia sfery zawodowej i osobistej. Ponadto, istotnym zakresem dyskusji jest konkluzja dotycząca:

- optymalnego systemu pracy pozwalającego na godzenie życia zawodowego z rodzinnym według pracodawców
i pracowników,

- identyfikacji instytucji go tworzących poza dwiema wymienionymi stronami.

Planowane spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania wyników badania pilotażowego w wyżej wymienionym zakresie przeprowadzonego w 2017 r. w związku z realizacją projektu pn. Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii (nr projektu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).

 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Dr Elżbieta Szczygieł

 

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 1 lutego 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w seminarium naukowym
które odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku o godzinie 18:00

 Seminarium poświęcone będzie tematowi:

Zmiany w przetwarzaniu danych osobowych w Polsce.
Analiza zagadnienia pod kątem reagowania kryzysowego.


Data 25 maja 2018 roku jest coraz częściej wskazywana jako istotny moment funkcjonowania wielu organizacji, zarówno firm komercyjnych, jak i instytucji administracji publicznej oraz organizacji społecznych i pozarządowych. Każda z tych instytucji dokonuje w swojej działalności przetwarzania danych osobowych i wszystkie one będą musiały dostosować swoje systemy ochrony danych osobowych (ODO) do reguł, które właśnie tego dnia zaczną obowiązywać za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy także akcji ratunkowych, jakie służby prowadzą w obliczu materializacji zagrożeń. To zaś oznacza, że one także będą musiały dostosować swoje procedury do nowych okoliczności.

Celem prezentacji będzie ukazanie najważniejszych różnic w podejściu do przetwarzania i ochrony danych osobowych w okresie przed i po 25 maja 2018 r.

 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych zarządzaniem bezpieczeństwem danych osobowych

Dr Stanisław J. Rysz

Audytor wiodący Normy Międzynarodowej ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji
Właściciel firmy ERESJOT.pl zajmującej się optymalizacją systemów
przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

 

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information