Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 14 kwietnia 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Kategorii prawdy w filozofii i naukach szczegółowych

 

Wystąpienie poświęcone będzie wskazaniu na problemy z odpowiedzią na pytanie "co to jest prawda?". Filozofia rozumiana jako racjonalizacja rzeczywistości ze względu na wartość jaką jest prawda, traktuje tą kategorię jako ideę regulatywną. W tym znaczeniu prawda jako wartość autoteliczna jest horyzontem poznania teoretycznego. .Podjęta zostanie próba wskazania wybranych podejść i koncepcji rozumienia prawdy oraz ewolucji samej kategorii na gruncie filozofii. Osią rozważań będzie przyjęty podział na klasyczne i nieklasyczne definicje prawdy. Zasadniczym elementem będzie rozpoznanie różnicy pomiędzy obiektywną prawdą samotożsamego bytu a subiektywną prawdą podmiotu. Wskazanie filozoficznego tła kształtowania się pojęcia prawdy na przestrzeni stuleci będzie miało na celu szerszego zrozumienia tej kategorii w naukach takich jak ekonomia i zarządzanie.

 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
mgr Paweł Skowronek

 

Miejsce seminarium:

Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 17 marca 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 17 marca 2016 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Doradca podatkowy w postępowaniach – wybrane aspekty

 

   Wystąpienie poświęcone będzie problematyce procedur, z którymi współcześnie spotyka się człowiek prowadzący działalność gospodarczą. Obecnie na płaszczyźnie prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych, człowiek prowadzący działalność gospodarczą jako podatnik w podatkach, płatnik w ubezpieczeniach oraz jako pracodawca zatrudniający pracowników, nie jest w stanie samodzielnie i bez pomocy wykwalifikowanych osób lub firm zewnętrznych prawidłowo funkcjonować. Aby nie narażać się na sankcje w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dla ochrony praw przedsiębiorców został powołany w 1997 r. zawód „doradcy podatkowego”, który skupia w sobie elementy ekonomiczne to jest księgowe oraz doradczo-prawne. Zawód ten, stał się wolnym zawodem oraz zawodem zaufania publicznego. Doradcy podatkowi stali się profesjonalnymi pełnomocnikami swoich klientów i   występują praktycznie we wszystkich postępowaniach oraz  procedurach reprezentując i  broniąc praw swoich klientów i mocodawców. Doradztwo podatkowe to instytucja, która ma bronić podatnika przed aspołeczną praktyką i działaniem organów fiskalnych państwa. Każdy,  kto korzysta z usług doradcy podatkowego będzie wiedział za co odpowiada doradca oraz w razie popełnionych błędów jak można uchronić się  przed  negatywnymi ich konsekwencjami.  Celem wystąpienia jest przybliżenie wybranych procedur oraz osobę doradcy podatkowego,  jako  profesjonalnego pełnomocnika w tych postępowaniach. Wystąpienie będzie obejmować następujące kwestie:

 1. Status „doradcy podatkowego” jako zawodowego pełnomocnika.

 2. Doradca podatkowy jako pełnomocnik podatnika, rezydenta w postępowaniach podatkowych:Doradca podatkowy w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jako pełnomocnik płatnika składek.

  • przed organami podatkowymi  ( Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa),
  • przed Urzędem Kontroli Skarbowej w postępowaniu kontrolnym.
 3. Postępowanie sądowo-administracyjne  a skuteczne umocowanie „doradcy podatkowego” do reprezentowania podatnika w sprawach podatkowych.

 4. Postępowanie kontrolne  prowadzone przez inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy w firmie pracodawcy , reprezentowanego przez „doradcę podatkowego”.

 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
mgr Henryk  Hap doradca  podatkowy

 

Miejsce seminarium:

Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 29 lutego 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 29 lutego 2016 roku o godzinie 11:30
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Inwestowanie w kapitał ludzki – wybrane aspekty

 

  Wspólnym celem decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej, a tym samym wzrost bogactwa jego właścicieli. Podstawowym czynnikiem pozwalającym na realizację tego celu są inwestycje, które ze względu na swoją specyfikę odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
  Powszechne rozumienie inwestycji sprowadza się do ich wymiaru finansowo-rzeczowego, według którego inwestowanie oznacza nakłady finansowe na powiększenie zasobów majątkowych i finansowych przedsiębiorstwa, których gospodarcze wykorzystanie ma umożliwić uzyskanie w przyszłości określonych efektów ekonomicznych.

  Powyższe określenie nie pozwala na uwzględnienie wszystkich dostępnych przedsiębiorstwu możliwości realizacji głównego celu gospodarowania. Ponoszenie kolejnych nakładów finansowych na zwiększenie majątku przedsiębiorstwa również nie musi prowadzić do przyrostu uzyskiwanych efektów ekonomicznych.

  W tym kontekście zasadne staje się poszukiwanie nowych możliwości wzrostu efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności. Wśród nich istotne znaczenie ma inwestowanie w kapitał ludzki. Ten kapitał obejmuje ludzi związanych z przedsiębiorstwem, a jego wyrazem są między innymi wiedza, umiejętności i doświadczenie posiadane przez ludzi. Dzięki unikatowym kompetencjom pracowników możliwe jest optymalne wykorzystanie rzeczowych, finansowych i niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa. Można stwierdzić, że ludzie są najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, co pozwala na traktowanie ich jako „przedmiotu” inwestowania.

  Podjęcie decyzji o inwestowaniu w kapitał ludzki, podobnie jak w przypadku inwestowania w rzeczowe i finansowe składniki majątku, powinno być poprzedzone rachunkiem ekonomicznej efektywności inwestycji, który zakłada jednoznaczne określenie podstawowych składników tego rachunku. W praktyce może się to okazać trudne, jeśli w ogóle możliwe, ze względu na niepowtarzalny charakter „przedmiotu” inwestowania.
 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
Dr Marek Uryniak

 

Miejsce seminarium:
Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania – pawilon A, IV piętro, sala 402,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowiecka 27

Tel. +48 12 293 53 57

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 14 grudnia 2015 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 14 grudnia 2015 roku o godzinie 11:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Podmiotowość talentu

 

Konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwoju człowieka i jego osobowości jest konieczność doskonalenia działań w organizacjach, w tym w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to szczególnie duże wyzwanie wobec pracowników osiągających najlepsze rezultaty i dysponujących dużym potencjałem – pracowników utalentowanych, którzy mają znaczący wpływ na bieżące funkcjonowanie i rozwój organizacji. Talent – pracownik utalentowany – postrzegany jest współcześnie jako czynnik, który umożliwia zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej na złożonym i konkurencyjnym rynku.Istotnym zagadnieniem staje się podejście podmiotowe do pracowników utalentowanych, co wynika z cech talentu, jego wyjątkowości, ponadprzeciętności. Degradowanie talentu do roli czynnika wytwórczego, czyli oferującego swój wkład pracy, bez zapewnienia mu możliwości rozwoju, samorealizacji, prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji dla jednostki utalentowanej, pozbawiając jednocześnie organizację korzyści, będących rezultatem działania talentów.

W wystąpieniu uwaga zwrócona zostanie na następujące zagadnienia:

 • wzrost znaczenia zagadnienia podmiotowości i zainteresowania nim jako rezultat 
 • rozwoju cywilizacyjnego,
 • przesłanki zainteresowania talentem w organizacji,
 • definicja i interpretacja talentu w organizacji,
 • sprzeczności wynikające z interpretacji talentu.

 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
dr Anna Mazurkiewicz

 

Miejsce seminarium:
Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania – pawilon A, IV piętro, sala 402,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowiecka 27

Tel. +48 12 293 53 57

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information