Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 27 czerwca 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 27 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

Relacje jednostki ze zbiorowością : dylematy systemu przedstawicielskiego


Tezy do dyskusji wygłosi Dr Łukasz Buczkowski

 

      Pozycja i rola jednostki w społeczeństwie oraz występujące pomiędzy nią a zbiorowością zależności stanowią nieprzemijający przedmiot zainteresowania nauki prawa ustrojowego. Celem wystąpienia będzie wykazanie złożoności wzajemnych relacji na przykładzie ustrojowej zasady przedstawicielskiej formy rządów, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości występujących na gruncie koncepcji mandatu przedstawicielskiego, określonej przepisami Konstytucji RP.
       Dyskusja na temat charakteru więzi łączących suwerena z mandatariuszem sięga okresu, w którym krystalizowały się podstawy idei przedstawicielstwa, poczynając od formułowanych przez J. J. Rousseau zastrzeżeń co do samej możliwości wyrażania woli zbiorowego podmiotu suwerenności poprzez wyłonionych przez Naród deputowanych oraz uwag krytycznych, zgłaszanych w odniesieniu do klasycznej koncepcji reprezentacji w ujęciu J. S. Milla, J. Burke'a i E. Sieyesa. Współcześnie za najistotniejszy dla dyskutowanej materii problem należy uznać rozbieżności występujące pomiędzy przyjętą koncepcją mandatu przedstawicielskiego a rzeczywistym układem zależności pomiędzy deputowanym i zbiorowością. Co warte podkreślenia, rozważania dotyczące istoty przedstawicielstwa nie mogą ograniczać się jedynie do badania związków pomiędzy mandatariuszem a suwerenem, lecz obejmować muszą także relacje deputowanych z partiami politycznymi, zarówno ze względu na dominującą rolę stronnictw w życiu publicznym, jak i ciężar zależności występujących między jednostką a  ugrupowaniem w trakcie postępowania wyborczego oraz w czasie pełnienia funkcji przedstawicielskich. Z powyższego punktu widzenia przeprowadzona zostanie analiza konstytucyjnych wyznaczników mandatu parlamentarnego, połączona z oceną ich praktycznego funkcjonowania, pozwalającego postawić tezę o istnieniu znaczącego rozziewu pomiędzy prawną konstrukcją przedstawicielstwa a jego polityczno-ustrojowym charakterem. Ów rozdźwięk, tworzący układ wzajemnie wykluczających się powiązań, stanowić będzie uzasadnienie dla uwag na temat postulowanej w prawie ustrojowym potrzeby  redefinicji stosunku reprezentacji.

 

 

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania

 

Seminarium odbędzie się w dniu 27.06.2016 r. (poniedziałek) o godz. 11:00, w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pawilon A, IV piętro, sala 402, ul. Rakowicka 27, tel. +48 12 293 53 57.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 02 czerwca 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 02 czerwca 2016 roku o godzinie 19:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Przyszłość energetyki konwencjonalnej w perspektywie rozwoju odnawialnych źródeł energii

 

   Odnawialne źródła energii stanowią zasadniczy przedmiot dociekań, a w szczególności w zakresie ich pragmatyzmu oraz ekonomiczności. Istotna staje się również perspektywa określonych źródeł energii w kontekście uniezależnienia się energetycznego od paliw kopalnych.
  Ludzkość od wieków uzależniona jest od energii znajdującej się w paliwach konwencjonalnych jak: drewno, węgiel, gaz oraz ropa. Natomiast z początkiem XXI wieku dynamizuje się proces poszukiwania energii alternatywnej, bowiem zasoby naturalne ulegają istotnej redukcji. Przedmiotowa dynamizacja rozwija dywersyfikację źródeł energii dzięki poszukiwaniu nowych żródeł w celu uniezależnienia się od paliw kopalnych. Ponadto, uniezależnienie się od paliw kopalnych determinowane jest ich niektórymi właściwościami, które powodują zanieczyszczanie naszego środowiska. W tym celu, rozpoczęła się era poszukiwania nowych żródeł energii przy wykorzystywaniu technologii ich pozyskiwania definiowanych jako odnawialne źródła energii. W uzasadnieniu tego stanowiska formułowany jest pogląd, że energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest wielokrotnie więcej niż tej, którą wykorzystujemy obecnie. Jednakże, zasadniczym problemem ery poszukiwania nowych żródeł energii jest technologia jej wykorzystywania. Ludzkość nie dysponuje obecnie technologią, która mogłaby wykorzystywać nieskończone zasoby słońca. Problemem jest chociażby występowanie dnia i nocy, kiedy to nie możemy pozyskać tej energii. W tym celu, Chińczycy proponują wybudowanie globalnej sieci elektroenergetycznej, która będzie przeznaczona tylko do energii wiatrowej i słonecznej. Sieć taka mogłaby się bilansować w sposób ciągły. Zgodnie ze skalą Kardaszewa ludzkość jest typem cywilizacji 0 bliskim typu 1. Cywilizacja o typie 1 jest w stanie w pełni wykorzystywać energię, która dociera do ziemi. Kolejnym typem 2 jest cywilizacja, która potrafi wykorzystywać energię porównywalną z tą emitowaną przez słońce. Z kolei typ 3 cywilizacji potrafi wykorzystywać energię emitowaną przez galaktykę.


 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych problematyką nowych źródeł energii
Mgr inż. Mateusz Bieniasz

 

Miejsce seminarium:

Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 02 czerwca 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 02 czerwca 2016 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Stres w miejscu pracy na przykładzie Zakładu Transportu i Budowy Dróg Mieczysław Białowąs

 

   Pojęcie „stresu” posiada szczególną moc oraz wzbudza wiele emocji, bowiem dla każdego, kto je artykułuje posiada niepowtarzalne znaczenie. Przywodzi ono na myśl życie  pełne napięć i wymagań, którym trzeba sprostać w XXI wieku. Stres dotyczy każdej osoby bez względu na jej pozycję społeczno – zawodową. Kojarzy się zazwyczaj ze szczególnymi dolegliwościami, jednak w wielu dziedzinach życia stres odgrywa istotną rolę, jako naturalny i potrzebny, a nie wyłącznie destrukcyjny i dolegliwy. Stres uważany jest za zaburzenie uniemożliwiające poprawne funkcjonowanie psychiczne i fizyczne danej osoby. Występuje w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla osoby: celów, zadań, wartości, a także wówczas, gdy ciało ludzkie zmuszone jest do wykonywania pracy ponad siły. Jego konsekwencje są szkodliwe dla osób, które go przeżywają, ich rodzin, otoczenia i pracodawcy.
  Ze względu na wieloaspektowy charakter zagadnienia niezbędne staje się dokonanie analizy zjawiska stresu wśród pracowników zatrudnionych w Zakładzie Transportu i Budowy Dróg Mieczysław Białowąs w Jarosławiu. Problemem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaki jest poziom stresu pracowników Zakładu Transportu i Budowy Dróg Mieczysław Białowąs.


 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
Mgr Paulina Białowąs

 

Miejsce seminarium:

Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 25 kwietnia 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:30
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Od paradygmatów do programów badawczych, czyli jak rozwija się nauka.


Tezy wystąpienia wygłosi Dr Włodzimierz Zięba
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filozofii

 

Słowo wstępne Prelegenta:

Referat przedstawia 3 główne postacie dwudziestowiecznego sporu o racjonalność nauki i jej rozwój. Osią rozważań będzie rozwój nauki i wartości, które nim kierują. Autorem kieruje nadzieja bardziej niźli przekonanie, że poniższa rekonstrukcja może okazać się choćby cząstkowo płodna w naukach o zarządzaniu. Punktem wyjścia dla rozważań jest racjonalizm krytyczny K. R. Poppera i jego idea nauki połączonej z falsyfikowalnością. Wg Poppera nowe hipotezy formułowane w nauce winny cechować się śmiałością. O tym świadczy ich szeroki zakres zastosowań, ścisłość i prostota. W rozwoju nauki w ujęciu Poppera kluczową role odgrywa krytyka. Obrazuje to jego schemat rozwoju nauki poprzez eliminację błędów: P1 → PT → EB → P2. Rozwojem tym kieruje systematyczna racjonalna krytyka poprzez dyskusję. Negatywna reakcja na metodologię Poppera była koncepcja paradygmatów T S. Kuhna. Kuhn, wbrew Popperowi, przedstawia naukę jako przedsięwzięcie o charakterze socjologiczno-psychologicznym. Paradygmat obejmuje sobą prawa i założenia teoretyczne, instrumentarium naukowe jak i najogólniejsze zasady kierujące pracą uczonych. Pod wpływem krytyki Kuhn rezygnuje z pojęcia paradygmatu na rzecz matrycy dyscyplinarnej. Precyzuje także jakim wartościom sprostać musi nowa teoria: dokładność, spójność, ogólność (szeroki zakres), prostota, owocność (nowe odkrycia). Są to zarazem wyznaczniki, którymi kierują się uczeni przy wyborze nowej teorii. Główny zarzut pod adresem rozważań Kuhna dotyczył tego, że przedstawia on naukę jako działalność całkowicie irracjonalną. Próbę odbudowania racjonalności naukowej podejmuje w koncepcji metodologii naukowych programów badawczych Imre Lakatos. Program badawczy jest ciągiem teorii postępowym teoretycznie, empirycznie i heurystycznie. Postęp stanowi w tym ujęciu wyznacznik naukowości. Program badawczy, który nie spełnia powyższych trzech kryteriów staje się degenerującym lub też zdegenerowanym.

 

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania

 

Seminarium odbędzie się w dniu 25.04.2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:30, w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pawilon A, IV piętro, sala 402, ul. Rakowicka 27, tel. +48 12 293 53 57.

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information