Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 8 grudnia 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 8 grudnia 2016 roku o godzinie 11:30
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Kształtowanie kariery pracownika utalentowanego we współczesnej organizacji

 

    Rola pracownika utalentowanego, ze względu na jego wpływ na bieżące funkcjonowanie i rozwój, pozostaje we współczesnej organizacji niekwestionowana. Zagadnieniami stanowiącymi szczególny obszar zainteresowania organizacji, są osiągane przez jednostkę wyniki oraz jej potencjał. Akcentuje się, że korzystanie z potencjału talentów przyczynia się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej oraz umożliwia zaspokojenie potrzeb poszczególnych grup interesariuszy zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Jednocześnie, w odniesieniu do grupy pracowników utalentowanych kluczowe znaczenie nabiera zagadnienie dużej fluktuacji, co może stanowić poważne zagrożenie w kontekście braków ilościowych i jakościowych w kapitale ludzkim organizacji.
   Stąd w celu skorzystania ze zdolności, potencjału talentu, czyli osiągania korzyści przez organizację przez długi okres, jak również zapewnienia samorealizacji jednostce utalentowanej, niezbędne jest stworzenie możliwości realizacji kariery w organizacji.
Jednocześnie, współczesna interpretacja kariery w literaturze przedmiotu akcentuje zagadnienia, pozostające – z perspektywy podstawowych założeń przyjmowanych w literaturze – w sprzeczności wobec przedmiotu zainteresowania zarządzania talentami.
   Podstawą tradycyjnych karier była struktura hierarchiczna, pracownicy konkurowali o ograniczone możliwości awansu pionowego. Awans ten oraz zewnętrzne wskaźniki osiągnięć (jak wynagrodzenie czy status społeczny), stanowiły wyznaczniki sukcesu. Zmiany dokonujące się w strukturach organizacyjnych, stanowiące odpowiedź na wyzwania otoczenia, doprowadziły w konsekwencji do zmian w podejściu do kariery zawodowej. Pojęcie kariery definiowane jest personalnie, przez co ignoruje się w dużej mierze jej strategiczną rolę dla organizacji.
   Celem wystąpienia jest wykazanie, że wyniki badań dotyczące kariery oraz zarządzania talentami mają charakter komplementarny. Takie podejście wskazuje na strategiczną rolę zagadnienia kształtowania kariery pracowników utalentowanych.

 


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Dr Anna Mazurkiewicz

 

Miejsce seminarium:
Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania – pawilon A, IV piętro, sala 402, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowiecka 27

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 17 listopada 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 17 listopada 2016 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
ORGANIZACJA I PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE

 

             W społeczeństwie brak jest powszechnego zainteresowania organizacją i podstawą funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. Powierzamy przedmiotowym zakładom treść podpisywanych umów ubezpieczenia, a w szczególności zabezpieczenie naszego majątku, jak również przyszłych praw z tytułu odszkodowań. W związku z tym, istotnym zagadnieniem staje się podstawa prawna funkcjonowania i dopuszczalne formy prawne rozwoju zakładów ubezpieczeń w Polsce.  Podstawowym problemem jest zatem identyfikacja różnic między spółkami akcyjnymi a  towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych w kontekście istoty wzajemności ubezpieczeniowej i wynikającej z niej zagadnienie zaufania i współpracy.

 


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Mgr Jan Bieniasz

 

 Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 18 października 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 18 października 2016 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Rozwój i kultura pracy w japońskich przedsiębiorstwach

 

Pobyt w Japonii, był doskonałą okazją do obserwacji życia tamtejszej społeczności. W wystąpieniu dokonana zostanie refleksja nad zagadnieniem pracy, która jest bardzo istotnym elementem egzystencji niemal każdego Japończyka. Mając na uwadze fakt, iż w Europie coraz bardziej popularny staje się nurt filozoficzny Kaizen, mający stanowić środek do japońskiej efektywności w pracy, należy postawić pytania: Czy japońska skuteczność jest wynikiem jedynie zasad proponowanych przez Kaizen? Jak stworzyć wydajnego pracownika? Omówione zostaną zatem zagadnienia związane nie tylko z rozwojem, ale także kulturą pracy w japońskich przedsiębiorstwach, a w szczególności:

  • tożsamość pracownika,
  • indywidualizm kluczem do sukcesu zespołu,
  • Kaizen jak sposób na usprawnienie działań,
  • czas wolny i jego rola w zacieśnianiu więzi z współpracownikami.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Mgr Anna Wysokińska-Zajchowska

 

 Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 23 czerwca 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 23 czerwca 2016 roku o godzinie 17:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

Tendencje rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki opartej na innowacyjności

 

 Gospodarka oparta na innowacyjności stanowi kolejny, ewolucyjny krok w rozwoju społeczno-gospodarczym, po modelu gospodarki opartej na wiedzy (czy też na innowacjach). W porównaniu do poprzedzających ją etapów (GOW, GOI), przyjmuje szerszy kontekst w spojrzeniu na uwarunkowania procesów innowacyjnych. W modelu tym innowacyjność wykracza poza klasyczną triadę: nauka - działalność badawczo-rozwojowa - przedsiębiorstwa i wkracza także do sfery społecznej. Ważnym ogniwem takiej gospodarki są oddolne mechanizmy generowania innowacji, które odwołują się do innowacyjnych kompetencji jednostek. Z poziomu całej gospodarki narodowej za przejaw owych kompetencji można uznać kapitał intelektualny.
 Koncepcja kapitału intelektualnego jest przejawem klarującego się w czasie funkcjonalnego spojrzenia na inwestowanie w kapitał ludzki - w którym podkreśla się znaczenie czynników projakościowych, "uzbrajających" kapitał ludzki do działania. Z perspektywy komponentów tworzących kapitał intelektualny takimi czynnikami są kapitały: społeczny, rynkowy oraz strukturalny.
  Celem wystąpienia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie kapitał intelektualny w Polsce tworzy sprzyjające warunki przejścia na wyższy etap rozwoju - w kierunku modelu gospodarki opartej na innowacyjności? Przedmiotem analiz uczyniono wzajemne relacje między kapitałem ludzkim oraz społecznym oraz ich rolę w stymulowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.

 

 

Serdecznie zapraszam
 wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
 Dr Małgorzata Wosiek

 

 

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information