Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 29 marca 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 11:30
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Kultura organizacyjna w perspektywie zintegrowanej

 

Kultura organizacyjna jako przesłanka wyjaśniająca stanowi podstawę analizy złożonych zjawisk i procesów
społecznych w organizacji. Pomimo, że jest zjawiskiem często eksplorowanym na gruncie nauk o zarządzaniu, to sama refleksja teoretyczna nie stanowi spójnej perspektywy. Liczne związki teoretyczne z teorią kultury przyczyniły się do powstania zróżnicowanych propozycji poznawczych. Konsekwencją braku obowiązującego skrystalizowanego wzoru interpretacji zjawiska oraz zróżnicowania kierunków formowania się definicji i pól badawczych jest rozproszony
przyrost wiedzy, badań oraz funkcjonowanie sprzecznych perspektyw teoretyczno-badawczych.
Celem wystąpienia jest próba przedstawienia założeń teoretycznych perspektywy zintegrowanej w rozumieniu kultury organizacyjnej na podstawie dotychczasowego dorobku nauk o zarządzaniu. Próba integracji dotychczasowych obszarów badawczych wsparta zostanie analizą dwóch głównych perspektyw menedżerskiej i antropologicznej.
W punkcie wyjścia przyjęto, że kultura organizacyjna jest sposobem wyjaśniania praktyki organizacyjnej.
Prezentowana propozycja wpisuje się zatem w orientację poznawczą, poddającą dyskusji możliwość i zasadność prowadzenia refleksji teoretycznej nad kulturą organizacyjną w jej relacji do wiedzy organizacyjnej w społeczno-regulacyjnym wymiarze.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
mgr Anna Molter

 

Miejsce seminarium:
Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania
– pawilon A, IV piętro, sala 402, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowiecka 27

 

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 23 lutego 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Integracja informatyczna systemu zarządzania kryzysowego w Polsce – analiza wariantów

 

             Zarządzanie kryzysowe jest istotnym składnikiem zarządzania bezpieczeństwem państwa. W literaturze przedmiotu postrzega się je na różne sposoby, a zapisy ustawowe jednoznacznie oddają je w domenę administracji publicznej. Przedmiotem referatu seminaryjnego będzie ukazanie środowiska podmiotów realizujących zadania zarządzania kryzysowego w Polsce, jako klastra zarządzania kryzysowego, oraz ukazanie dostępnych wariantów optymalizacji procesu, zarówno organizacyjnych, jak i narzędziowych. Omawiane zagadnienia opisane zostały w napisanej przez referującego monografii zatytułowanej: „Zarządzanie kryzysowe zintegrowane”, wydanej w ubiegłym roku przez Wydawnictwo Difin S.A..

 


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Dr Stanisław J. Rysz

 

 Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 2 lutego 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 2 luty 2017 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Obiektywność w naukach społecznych

 

             Referat poruszy zagadnienie obiektywności  w naukach społecznych. Zagadnienie to rozpatrywać można z perspektywy klasycznych zagadnień filozofii, w kontekście ontologicznym tego pojęcia, czyli badania obiektywności jako cechy tego co istnieje "naprawdę", niezależnie od podmiotu lub epistemologicznie, czyli obiektywnie w sensie rezulatatów poznawczych niezależnych od uwarunkowań podmiotowych. Współczesny ideał racjonalności, naukowości i obiektywności, ufundowany na epistemologii epoki nowożytnej Kartezjusza i Kanta, utożsamiany bywa do dzisiaj z naukami przyrodniczymi. Jednocześnie zagadnienie obiektywności obecne jest w naukach humanistyczych i społecznych. Szczególnie, że u podstaw założeń jakie przyjmujemy w refleksji teoretycznej dokonujemy jednocześnie wyborów przesądzających o wariancie obiektywności lub jej braku. Celem wystąpienia jest zatem próba recepcji zagadnienia obiektywności w naukach społecznych ze wskazaniem konsekwencji teoretycznych towarzyszących wyborom perspektywy badawczej.

 


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Paweł Skowronek

 

 Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 12 stycznia 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 12 stycznia 2017 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej – wyniki badań

 

             Ubóstwo i wykluczenie społeczne są problemami społecznymi, które dotykają szerokie kręgi osób we wszystkich krajach, z różnym jednak natężeniem. W porównaniu do krajów tzw. Trzeciego świata, w ramach Unii Europejskiej zjawiska te występują na o wiele mniejszą skalę, jednak niektóre kraje borykają się z nimi w o wiele większym stopniu. Skala tych zjawisk, jak na warunki cywilizacji europejskiej jest również niepokojąca i skłania do wielu przemyśleń. Prowadzone na coraz szerszą skalę badania nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym obejmują nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne czy prawne aspekty obu tych zjawisk. Coraz częściej podkreśla się konieczność łącznego ich analizowania, przy uwzględnieniu aparatu badawczego różnych dyscyplin nauki. Skutkiem tego, opisy tych zjawisk zawierają nie tylko dane liczbowe, tak charakterystyczne dla badania kondycji materialnej gospodarstw domowych czy osób, ale także analizę narracji pochodzącej z wywiadów czy wnioskowanie z zapisów prawnych odnoszących się do osób znajdujących się w trudnym położeniu. Szczególnie istotne z tego punktu widzenia jest zapewnienie porównywalności w pomiarze nie tylko na poziomie danego kraju, ale także między nimi.
            Wystąpienie ma na celu przybliżenie wyników badań międzynarodowych prowadzonych w sześciu krajach unijnych: Polsce, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Rumunii i Włoszech w ramach projektu „TAP-Razem Przeciw Ubóstwu” [nr 2014-1-PL01-KA204-003326]. Jednym z efektów realizacji projektu była monografia naukowa poświęcona charakterystyce tych zjawisk w ujęciu ekonomicznym i socjologicznym. 

 


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Dr Elżbieta Szczygieł

 

 Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information