Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 11 stycznia 2018 roku

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 11 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00
do udziału w seminarium naukowym.

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

 

Szkolenie w procesie rozwoju pracownika

         

Obecnie największym kapitałem w każdym zakładzie pracy staje się kapitał ludzki, który wnosi do organizacji nie tylko specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, ale także zaangażowanie w sprawy firmy. Dlatego też coraz większego znaczenia nabierają szkolenia.

Każdy pracownik chcąc sprostać coraz to nowym wyzwaniom stawianym mu na stanowisku pracy i w codziennym życiu jest zmuszony do ciągłego rozwoju. Szansę na swój rozwój dają szkolenia. Seminaria czy e-learning to jedne z wielu form, które na co dzień dają szansę zdobycia nowej w tym również specjalistycznej wiedzy, nie oferowanej w systemie kształcenia ogólnego (w szkołach technicznych czy uczelniach).

Wartość rynkowa firmy jest zależna od wiedzy i doświadczenia jej pracowników.

Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie szkoleń i ich znaczenia w rozwoju organizacji jej pracowników.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania.

Mieczysław Płonka

 

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 7 grudnia 2017 roku

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 07 grudnia 2017 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

 

Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

           Zachowania dysfunkcyjne i patologiczne towarzyszą organizacjom od ich zarania. Początkowo termin „patologia” używany był w medycynie i oznaczał chorobę, dopiero w końcu XIX wieku zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych. Dziś, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter zjawiska te są badane przez wiele dyscyplin nauki - psychologię, socjologię, medycynę, prawo. Także w sferze zarządzania mogą występować dysfunkcje i patologie.

           Zarządzanie zasobami ludzkimi może być źródłem sukcesów organizacji, bywa jednak powodem strat, nieprawidłowości i zaburzeń, dotyczących całej organizacji i stanowiących poważną barierę dla jej rozwoju. Badacze wymieniają - oprócz najbardziej oczywistych jak mobbing, dyskryminacja, oszustwa, kradzieże czy sabotaż -  także bardziej wysublimowane bariery: brak jasnych kryteriów oceny pracy, awansu, stosowanie  wynagrodzenia niezależnie od wyników pracy oraz brak uznania w postaci pozytywnej gratyfikacji za wykonaną pracę czy brak precyzyjnie określonego zakresu obowiązków. Choćby jeden z najważniejszych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi  -  rekrutacja  -  w założeniu powinien być przeprowadzany w sposób profesjonalny, zgodnie z określonymi celami, procedurami, technikami i zbiorem obiektywnych kryteriów oraz przy udziale kompetentnych osób. Często zdarza się jednak, że rekrutacja w polskich organizacjach przybiera patologiczną formę. Najważniejszą nieprawidłowością jest zatrudnianie osób nie ze względu na ich faktyczne kwalifikacje, ale ze względu na partykularne interesy, korupcję czy wyrażając wprost „po znajomości”. W badaniach przeprowadzonych przez  pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 87,8% respondentów stwierdziło, że w zatrudniających ich firmach występują sytuacje zatrudniania na podstawie protekcji oraz relacji znajomości i pokrewieństwa.

           Większość badań na temat  zarządzania  zasobami  ludzkimi  w polskich organizacjach prezentuje  wyniki,  które świadczą o niskim poziomie tego procesu; odnieść jednak można wrażenie jakby  badacze  akceptowali  zjawiska, choćby ze względu na masowość ich występowania. W naszym kraju doszło do powstania mentalności, która stwarza przyzwolenie na występujące nieprawidłowości, które często są przyjmowane - w tym przez samych pracowników - jako coś normalnego, a wręcz koniecznego. Bez zmiany tej mentalności trudno stanowić o skutecznym zapobieganiu dysfunkcjom i patologiom w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Mgr Dominika Kmiecik

 

 

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 26 października 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 18:30
do udziału w seminarium naukowym.

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

Zacna interesowność w ujęciu Michaela Novaka

 

          Michael Nowak amerykański ekonomista i teokonserwatysta w swoich dociekaniach poszukiwał systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego, który pozwoli na najlepszy rozwój jednostek i całych społeczności. Zauważył on, że zło (grzech) jest obecne w życiu ludzi i należy jego skutki brać pod uwagę nie tylko w życiu konkretnej osoby, ale także i przede wszystkim w konstruowaniu takich rozwiązań, który by pomagały konkretnej osobie i społeczeństwu likwidować jego negatywne skutki zarówno w życiu indywidualnym jak i społecznym. Konstatuje on, że takim systemem posiadającym odpowiednie struktury i instytucje, jest demokratyczny kapitalizm, w którym dzięki wzajemnej kontroli wszystkich  instytucji cały system może przeciwstawiać się złu, wskazując dobre, chociaż nie doskonałe rozwiązania, zachęcając do praktykowania cnoty. 

          Przykładem takiego działania jest tzw. zacna interesowność. Uzewnętrznia się ona wtedy, kiedy człowiek mimo działań mających mu przynieść korzyści przekracza egoizm i chciwość kierowaną ideałem obiektywizmu i będzie potrafił tak ocenić własne postępowanie, że zredukuje swoje samolubstwo i spojrzy życzliwie na sprawy innych. Innymi słowy, człowiek wykonując coś dla siebie, przez dbałość o własne interesy hamuje swoją chciwość i egoizm, przez co daje możliwość rozwoju innym ludziom. Z pozoru ta teoria wydaje się irracjonalna, jednakże za jej autentycznością przemawia zdaniem M. Novaka doświadczenie życiowe i praktyczne podejście do rzeczywistości twórców tej zasady do, których M. Novak zalicza między innymi A. Smitha i J. Madisona. Ich teorie legły u podstaw systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego Stanów Zjednoczonych zwanego przez M. Novaka demokratycznym kapitalizmem, który charakteryzuje się tym, że społeczność wprowadza w życie takie naciski i hamulce, których skutkiem jest dobro determinowane miejscem i czasem.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Ks. dr Piotr Setlak

 

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 9 czerwca 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 09 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00 do udziału w seminarium naukowym.

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

Użyteczność dochodu gospodarstwa domowego - aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne

 

Użyteczność wydaje się być tym dla ekonomistów czym Bóg dla teologów. Ekonomiści mówią o niej cały czas, ale nie wydaje się by po tej stronie nieba mogli ją dostrzec. W mikroekonomii, prawie każdy model jest zbudowany na funkcjach użyteczności jakiegoś rodzaju. Jednakże w badaniach empirycznych prowadzi się zbyt mało prób pomiaru tego kluczowego pojęcia. Jest ono rozważone w taki sposób, by było tak ezoteryczne, aby przeciwstawić się bezpośredniemu pomiarowi przez śmiertelników. Ci sam śmiertelnicy,
nie-ekonomiści, są jedynymi właścicielami funkcji użyteczności
i mogą z nią zrobić niewiarygodne rzeczy.”

 (A. Kapteyn, T. Wansbeek)

 

Użyteczność dochodów, postrzegana przez wiele dziesięcioleci jako kategoria zbyt subiektywna i nie nadająca się do zastosowania w ramach nauk ekonomicznych, stała się od połowy lat sześćdziesiątych XX w. elementem tej dyscypliny. Dzięki wykorzystaniu bardzo prostego mechanizmu badawczego w procesie pomiaru jej poziomu, którego autorem był B. M. S. van Praag, stało się możliwe określenie konkretnej wartości liczbowej wyrażającej ją. Ten fakt pozwolił na uwzględnienie użyteczności dochodów w badaniach empirycznych z zakresu ekonomii. Przez wiele lat, ograniczały się one jednak do samego jej pomiaru (w różnych sytuacjach społeczno-gospodarczych, wśród różnych grup gospodarstw czy też w przekroju międzynarodowym). Wyniki tych badań, mimo istotnych elementów aplikacyjnych, wyrażających się w odniesieniu do polityki społecznej i socjalnej poszczególnych państw, nie były brane pod uwagę w aspekcie funkcjonowania poszczególnych gospodarstw domowych. Wyrażało się to w rozwinięciu empirycznych metod pomiaru użyteczności, modelowania kształtu funkcji za pomocą różnorodnych rozkładów statystycznych, jednak bez wskazania jakie konsekwencje ma taki a nie inny układ przypisywanych ocen użyteczności dochodów na zachowania finansowe poszczególnych gospodarstw domowych.

Wystąpienie ma na celu przybliżenie słuchaczom kategorii użyteczności dochodu dla gospodarstw domowych, zaprezentowanie metod jej pomiaru i wskazanie praktycznego zastosowania uzyskanych wyników.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
Dr Elżbieta Szczygieł

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna Szkoły Językowej „Eureka”, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information