Informacja

 


Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że związku z panującą pandemią planowane wystąpienia:

Ks. dra Andrzeja Sołtysa: Człowiek w organizacji. Trudności lokacyjne - na dzień 25.03.2020 oraz

Prof. dra hab. Przemysława Paczkowskiego: Czy dawna filozofia może nas czegoś nauczyć o człowieku? na dzień 22.04.2020

zostają przełożone na późniejszy termin.


Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

 

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 18 grudnia 2019 roku

Szanowni Państwo

w imieniu:

Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
zapraszam Państwa do udziału

w seminarium naukowym, które odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 roku /środa/ o  godzinie 17:00.
Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

Procesy pracy a ewolucja społeczna

Wykonywanie różnych rodzajów pracy towarzyszy człowiekowi od tzw. „pradziejów”. W wiekach minionych praca człowieka traktowana była najczęściej przedmiotowo, zmienną była tylko skala potrzeb oraz nacisków i ewentualnej gratyfikacji za pracę. Dla ludzi żyjących w różnych obszarach globu bywało, że jedyną zapłatą za pracę był brak dolegliwych sankcji  ̶  praca fizyczna często traktowana była przymusowo. W starożytnym Rzymie praca mogła być przedmiotem najmu  ̶  praca niewolnika stanowiła taki element umowy, jak siła zwierzęcia.

Tradycje prawne „Wiecznego Miasta” odnajdujemy również współcześnie. Przemiany gospodarcze i społeczne XVIII i XIX w., powstanie manufaktur i później fabryk (początkowo w Anglii oraz Francji), powodowały procesy uprzemysłowienia. Procesom tym towarzyszyło gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na pracę najemną. Kolejno też w Polsce zachodziły przemiany dotyczące prawa pracy. Rozwój przemysłu, jak też zwiększanie się liczby ludzi żyjących z pracy najemnej wymusiły nowe relacje między pracodawcami i pracownikami.

W demokratycznej Polsce czynnikiem głównym zmian prawa oraz prawa pracy było przyjęcie wspólnego dorobku prawnego, w tym prawa pierwotnego. W „zglobalizowanym” otoczeniu zarówno wewnętrzne i wzajemne regulacje państw członkowskich mają wpływ na uwarunkowania pracy kształtujące sytuację pracownika. Związek ten ujawnia się nie tylko wobec faktu, że najczęściej wynagrodzenie za pracę stanowi podstawowe źródło utrzymania pracownika i rodziny  ̶   proces przemian jest też wynikiem przestrzegania praw człowieka.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

 Mgr Zenon Krawiec

Miejsce seminarium:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/

 

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 5 listopada 2019 roku

Szanowni Państwo

w imieniu

Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
zapraszam Państwa

do udziału

w seminarium naukowym, które odbędzie się dnia 05 listopada 2019 roku /wtorek/

o godzinie 18:00.

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

Uwarunkowania aktywizacji kapitału kreatywnego w gminach województwa podkarpackiego

Kreatywność jest cechą eksponowaną w XIX wieku w różnych sferach społeczno – gospodarczych. Jest także główną składową kapitału kreatywnego, który w wąskim ujęciu można zdefiniować poprzez zawody zaliczane
do tzw. klasy kreatywnej.

Kreatywne jednostki występują nie tylko na poziomie globalnym ale również na terenie lokalnym. Pozwala to na rozszerzenie definicji kapitału kreatywnego i określenie go jako zasób właściwy ludziom, którzy współpracują i funkcjonują w każdych, w tym w nowych warunkach, wykorzystując swoją kreatywność. Na rozwój wąsko rozumianego kapitału kreatywnego wpływ miały modelowo ujęte talent, tolerancja i technologia określane jako „3 T”.

Pomiar kapitału kreatywnego przez pryzmat klasy kreatywnej i „3T” często jest utrudniony przez przyjęte w modelu parametry odnoszące się najczęściej do poziomu globalnego. W układzie lokalnym koniecznym jest modyfikacja zmiennych użytych w ocenie uwarunkowań „3T”.

Studium przypadku objęto województwo Podkarpackie, a szczególnie lokalnych jego przedstawicieli w przestrzeni terytorialnej czyli gminy. Oceniając uwarunkowania „3 T” dokonano modyfikacji zmiennych opisujących te kategorie adekwatnie do dostępnych danych.

Zróżnicowanie lokalne jest tak duże, że należy poszukiwać uwarunkowań rozwoju lokalnego w oparciu o potencjał endogenny w tym kapitał kreatywny. Grupowanie gmin Podkarpacia metodą skupień, oparte o cechy ilościowe potwierdziło, iż rodzaj gminy tj. miejska, wiejska, miejsko – wiejska warunkował jej przynależność do danej grupy. Jednocześnie z zestawień gmin można zauważyć, że w przestrzeni lokalnej zachodzą koncentracja i dekoncentracja gmin wynikająca z ich pozycji w grupach.

    

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

Katarzyna Szara

Miejsce seminarium:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 16 maja 2019 roku

Szanowni Państwo

w imieniu

Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
zapraszam Państwa

do udziału

w seminarium naukowym, które odbędzie się dnia 16 maja 2019 roku /czwartek/ o godzinie 17:00. Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

STRUKTURY wobec SYSTEMÓW

Pogląd, że w literaturze niekiedy unika się precyzowania pojęć ‒ co utrudnia ewaluację, nie jest odosobnionym. Jednocześnie, procesy zachodzące w otoczeniu mają coraz silniejszy wpływ na życie człowieka. Im bliżej psyche zachodzi ingerencja, tym bliżej wartości. Zakres wolności i praw człowieka poszerza się w tym czasie, działając dogmatycznie. Gdy aksjologia opisuje (nadal) swoją naturę, to Traktat z Lizbony wprowadza kategorię „wartości Unii”.

Istnienie wartości i podmiotowość osoby ujawnia sobą kulturotwórcze i przyrodoznawcze działanie ludzi. Odbiór zasady przyczynowej ułatwiony jest ponowocześnie, wobec finalizmu ‒ teleofilia i teleofobia vs. wiedza oraz wiedza vs. ilość i jakoś, wyznaczają horyzont „tego co nieredukowalne”. Dany element na tym polu, układ, proces, struktura i system lub organizacja oraz zjawisko, ujawnić się mogą badaczowi wobec jednostki i w otoczeniu społecznym.

Wszelkie spostrzeżenia w tym zakresie mogą być obiektywne i subiektywne. Kategorią szczególną pozostaje intersubiektywność poznania ‒ nośnikiem uzgodnienia treści, może być język ‒ ten sam nośnik, który w prawie pozytywnym utrwala (totalną) „instytucję wolności”. Także globalizacja wpływa na wiele obszarów działalności ludzkiej, wymagając modyfikacji funkcjonujących dziś paradygmatów, nie tylko w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

 Mgr Zenon Krawiec

Miejsce seminarium:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information